JÄTEVEDENPUHDISTUS

JÄTEVEDENPUHDISTUS

alleviivaus

Valtioneuvoston asetuksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Lisäksi ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla orgaanisen aineen osalta on oltava vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia.

Mitoituksen on perustuttava vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, kuitenkin siten, että mitoituksen asukasluku on vähintään viisi (5).

Lisää asetuksista voit lukea:
Ympäristönsuojelulaki, 86/2000, 4.2.2000, 1 §.
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 542/2003, 11.6.2003, 1 §.
Laki Ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 196/2011, 4.3.2011, 27 b §.
Valtioneuvoston asetus Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 209/2011, 10.3.2011, 3 §, 4 §.

alleviivaus

 

Cleanux toiminta perustuu Moving bed kantoaineprosessiin, jossa aktiiviliete elää biofilminä (mikrobikasvusto) kantoaineen pinnalla.
Prosessissa on 3 osaa:

 1. Esiselkeytys, jossa jätevedestä poistetaan raskain liete.
 2. Bioreaktori, jossa jätevesi käsitellään biokemiallisilla prosesseilla.
 3. Jälkiselkeytys, jossa erotetaan jäännösliete.

TOIMINTAPERIAATE

alleviivaus

 1. Ensimmäiseen kaivoon kerätään liete
 2. Ensimmäisessä kaivossa tapahtuu ammoniumin pelkistysprosessi typpikaasuksi
 3. Ensimmäisessä kaivossa saostetaan kemiallisesti fosfori lietteeseen
 4. Toisessa kaivossa muutetaan orgaaninen aines hapetusreagtiolla hiilidioksidiksi
 5. Kolmannessa kaivossa selkeytetään lietettä kaivon pohjalle ja palautetaan sieltä lietteenpalautuspumpulla ensimmäiseen kaivoon, jossa liete varastoidaan.
 6. Vessanpönttöön annostellaan 20 ml/henkilö/vrk typpeä pelkistävää ja fosforia saostavaa kemikaalia
 7. Ensimmäinen kaivo tyhjennetään kerran vuodessa keskikesällä

Kaupunkien puhdistamoilla, joissa käytetään lietteen ja nitraatin palautusprosessia saavutetaan tyypillisesti seuraavat puhdistus reduktiot.

 • Typpi 75 %
 • Fosfori 95 %
 • Orgaaninen aines 95 %
 • Kiintoaines 95 %

Helsingin kaupungin Viikin puhdistamolla saavutetaan jopa 90 %:n typpireduktio. Typenpoiston osalta on tärkeää, että prosessin pH:n ei anneta laskea alle < pH7. Tämä on tärkeää, koska tyypillisesti käyttämällä polualumiinikloridia fosforin saostamisessa jäteveden pH laskee niin alas, että  typenpoisto romahtaa ja pahimmallaan happamoitunut prosessi alkaa sylkeä kiintoainetta ulos prosessista vieden mukanaan myös fosforia.

Cleanux mitoitusperuste:

Laitteiston mitoituksen kannalta kriittisintä on ilmastuskaivone eli 2. kaivon tilavuus:

 • nestetilavuus 250 L / henkilö
 • papiliotteja eli kantoainetta 20 m2 / henkilö
 • ilmastusteho 20 w / henkilö / 20L /min
 • + 12 C asteen lämpötila
 • fosforia sekä typpeä poistava kemia 20 ml/henkilö/vrk

Moving bed biofilm process (MBBR), johon Cleanux perustuu, suosittelemme kantoaineen maksimi täyttöasteeksi 30%.

Jos edellä mainittuja parametrejä heikennetään näkyy se ensimmäisenä typenpoiston kokonaisreduktiossa, minkä reduktio Cleanux prosessin mitoituksessa on 80 %. Lain vaatimus on alimmillaan 30 %:in  reduktiovaatimus, mikä voidaan saavuttaa pienemmillä prosessin mitoitusarvoilla. Veden lämpötilaan kannattaa kiinnittää huomiota siten, että talvisaikaan lunta ei kannata poistaa puhdistamon päältä, koska se toimii hyvänä lämmöneristeenä. Puhdistamo voidaan myös routaeristää, jolloin prosessiveden lämpötila pysyy korkeampana. Lämpötilan lasku heikentää puhdistustuloksia. Kriittisin tekijä puhdistustuloksen osalta on saostuskemikaalin tyyppi. Saostuskemikaalin pitää olla sellaista laatua, mikä poistaa sekä typen, että fosforin.

CLEANUX AVL 5

alleviivaus

Viidelle hengelle tarkoitettu jäteveden puhdistusjärjestelmä. Laki edellyttää minimissään AVL 5 mitoituksen.

CLEANUX AVL 10

alleviivaus

Kymmenelle hengelle tarkoitettu jäteveden puhdistusjärjestelmä.

Cleanux AVL 99

alleviivaus

Sadalle henkilölle tarkoitettu kyläpuhdistamo (AVL 99)

Cleanux poikkeaa markkinoilla olevista pienpuhdistamoista, joiden CE-testit perustuvat esim. typen osalta ainoastaan 2-3 henkilön jätevesikuormaan. Myöskään maaperäkäsittelyt eivät ole ongelmattomia, koska niiden puhdistusteho saattaa heiketä ajan saatossa.

*AVL = asukasvastineluku. AVL -luku kertoo, monenko henkilön jätevedet prosessi kykenee puhdistamaan.

VAIHEIDEN RAKENTEET

alleviivaus

 

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ MUODOSTUU SEURAAVISTA ASIOISTA:

alleviivaus

 • Ohjausautomaatio
 • Ilmastusyksikkö
 • Lietteenpalautuspumppu
 • Papiljotteja eli muovista kantoainetta
 • Kaivot yhdistävät T-haarat, tulo/lähtö
 • Asennusohjeet
 • Jätevesisuunnitelma
 • Asemakuva
 • Sähköjen kytkentä
 • Kaivoihin asennus
 • Maansiirtotyöt
 • Cleanux -komponenttien varustelu kaivoihin
 • Saostuskemia